Телефон и Viber: +359 882 244 629

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ХРИС-БУЖ” ООД и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://bgparts.bg/(наричани по-долу Клиенти), от друга.

„ХРИС-БУЖ” ООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 101727295,  , със седалище и адрес на управление: адрес ул. Първомайски път 55  представлявано от ХРИСТО ПЕТРОВ БУЖЕВ  в качеството му на управител, имейл адрес: info@bgparts.bg телефон: 0888942056

„ХРИС-БУЖ” е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 403960

Клиентите на http://bgparts.bg/ не са Потребители по смисъла на Закона за защита на Потребителите.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия. С визуализирането на http://bgparts.bg/ всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

На сайта http://bgparts.bg/ няма възможност за сключване на договори и служи единствено и само за предоставяна на информация относно предлаганите от „ХРИС-БУЖ” услуги.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „ХРИС-БУЖ” идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://bgparts.bg/ и на IP адреса на Клиента.

(2) „ХРИС-БУЖ” има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ХРИС-БУЖ”.

Чл. 4 (1) „ХРИС-БУЖ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В идентификационната форма, попълвана от Клиента, „ХРИС-БУЖ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ХРИС-БУЖ” възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „ХРИС-БУЖ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ХРИС-БУЖ”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ХРИС-БУЖ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) При идентификацията Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ХРИС-БУЖ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ХРИС-БУЖ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ХРИС-БУЖ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ХРИС-БУЖ” данни. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “ХРИС-БУЖ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 8 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ХРИС-БУЖ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ХРИС-БУЖ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ХРИС-БУЖ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ХРИС-БУЖ”, „ХРИС-БУЖ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ХРИС-БУЖ”.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл 9. Органите, регулиращи дейността на „ХРИС-БУЖ“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:

-       Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
-       тел: 02/91-53-518
-       email: kzld@cpdp.bg
-       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

БИСКВИТКИ

Чл. 10 (1) „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

(2) „ХРИС-БУЖ“ използва „бисквитки“ на сайта си предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

(3) На сайта се ползват следните бисквитки:

1. Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ улеснява ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

2. Постоянни "бисквитки"

Те дават възможност да се съхранява конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как Клиентите са достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, дава възможност да се правят подобрения на Уебсайта, включително да се коригират грешки и да се разширява съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

3. "Бисквитки" на трета страна

На сайта има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „ХРИС-БУЖ“ няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

(4) Клиентите могат да управляват използването на „бисквитките“. Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

(5) Клиентите могат да изключат или блокират „бисквитките“. Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 11 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 12 (1) „ХРИС-БУЖ” се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „ХРИС-БУЖ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 13 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.